Tavoita espoolaiset ja muutkin Länsiväylän käyttäjät!

Suo­me­no­jan koh­dal­le asen­ne­tut jät­ti­näyt­töm­me näky­vät Län­si­väy­län lii­ken­tee­seen hyväl­tä kat­se­lue­täi­syy­del­tä ja kum­paan­kin ajosuuntaan.

Yllä näet esi­merk­ke­jä asiak­kai­dem­me kam­pan­jois­ta. Näy­täm­me mai­nok­set kah­del­la jät­ti­ko­koi­sel­la LED-näy­töl­lä,
joi­den pin­ta-ala on yhteen­sä 60 m2.

Kon­tak­ti­mää­rä (OTC*) mai­nos­pai­kan koh­dal­la on noin 850 000 viikossa.

Mai­nok­se­si näkyy 6 sekun­nin ajan vähin­tään ker­ran minuu­tis­sa ja vähin­tään 20 160 ker­taa viikossa.

* OTC (Oppor­tu­ni­ty to Con­tact) ker­too sen hen­ki­lö­mää­rän, jol­la on mah­dol­li­suus saa­da estee­tön kat­se­kon­tak­ti mainospintaan.

Näin se toimii

Jät­ti­näy­töil­lä pyö­rii ker­ral­la kor­kein­taan 10 kam­pan­jaa. Jokais­ta mai­nos­ta esi­te­tään kum­mal­la­kin LED-näy­töl­lä ja aina 6 sekun­nin ajan. Näin kaik­ki mai­nok­set näky­vät koko kam­pan­ja-ajan vähin­tään ker­ran minuutissa.

Jättinäyttöjen mitat

Kum­man­kin jät­tisc­ree­nin leveys on 3840 mm ja kor­keus 7680 mm. Näyt­tö­jen yhteen­las­ket­tu mai­nos­pin­ta on 60 m2, mikä vas­taa noin kol­mea perin­teis­tä maantiejättitaulua.

Hyvä näkyvyys molempiin suuntiin

Jät­tisc­ree­nit näky­vät esteet­tä ja hyväl­lä kat­se­lue­täi­syy­del­lä sekä Hel­sin­gin että Kirk­ko­num­men suun­nan lii­ken­ne­vir­taan. Noin 80 kilo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la ajet­taes­sa voi ker­ral­la näh­dä 2 tai 3 mainosta.

Iso kontaktimäärä

Län­si­väy­län lii­ken­ne­las­ken­taan perus­tu­va poten­ti­aa­li­nen kon­tak­ti­mää­rä on noin 850 000 brut­to­kon­tak­tia vii­kos­sa. Län­si­väy­lä on 270 000 asuk­kaan Espoon tär­kein liikenneväylä.

 

Lyhyt viesti toimii parhaiten

Kuten muus­sa­kin ulko­mai­non­nas­sa, par­haan tulok­sen saa yleen­sä iske­väl­lä ja mel­ko pel­kis­te­tyil­lä mai­nok­sel­la, jois­sa ei ole lii­kaa teks­tiä. Lii­ken­ne­väy­läl­lä ei saa käyt­tää liik­ku­vaa kuvaa.

Aineiston vaihto

Kos­ka tois­toa ker­tyy run­saas­ti, pidem­mis­sä kam­pan­jois­sa mai­nok­set kan­nat­taa vaih­dat­taa esi­mer­kik­si viikoittain.

Hinnasto 2020

1 viik­ko alkaen 900 €

Aineis­ton tar­kis­tus sekä aika­tau­lu­tus 110 € / aineisto.

Molem­mat jät­ti­näy­töt sisäl­ty­vät esi­merk­ki­hin­toi­hin. Ota yhteys myyn­tiim­me, jos tar­vit­set hin­nan muul­le kam­pan­ja­jak­sol­le tai haluat teh­dä vuo­si­so­pi­muk­sen. Hin­toi­hin lisä­tään voi­mas­sa ole­va alv. Myön­näm­me media- ja mai­nos­toi­mis­toil­le 15%:n mai­nos­toi­mis­to­palk­kion. WestC­han­nel Oy pidät­tää oikeu­den hinnanmuutoksiin.

Aineisto-ohje

Tie­dos­to­muo­dot: png, jpg, bmp
Kuvan leveys x kor­keus: 240 x 480 px
Toi­mi­tuso­soi­te: myynti@westchannel.fi

Vir­hei­den vält­tä­mi­sek­si toi­vom­me aineis­ton toi­mi­tus­ta 2 arki­päi­vää ennen kam­pan­jan alkua.

Myynnin yhteystiedot

WestC­han­nel Oy
Mika Rope
050 550 4995
mika.rope@westchannel.fi